ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

บริษัทเอกชน

 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),
 • หจก.ไทยอีสเทร์น พีเอส (SUMMIT GROUP),
 • บริษัท กมลประกันภัย จำกัด ,
 • บริษัท ไทยโอโนโน่ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด ,
 • บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ,
 • PHENOMENA Co., Ltd.
 • บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเซส แอนด์ แมเน็จเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท โคซี่ จำกัด ,
 • บริษัท ไทรทัน จำกัด
 • FOOA AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NAITIONS
 • บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
 • บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก เวชกรรม จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าบอดี้ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท อีซูซุมหานคร จำกัด
 • บริษัท มหานครเซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด

มหาวิทยาลัย โรงเรียน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • โรงรียนวัดสุทธิวราราม
 • โรงเรียนวัดราชโอรส
 • โรงเรียนราชวินิตรมัธยม
 • โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
 • โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
 • โรงเรียนวัดสารอด

หน่วยงานทางรัฐบาล

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • สำนักงานใหญ่โรงงานยาสูบ
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 3
 • เทศบาลตำบลปากท่อ
 • สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • องค์การแพธ
 • อบต.กระทุ่มล้ม
 • โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน